آشنایی با خوددریافت (Cash Acceptor) و ماژول Recycler Banknote

بانکها جزو اولین استفاده کنندگان از ابــزار الکترونیکــی در کســب و کار خود هســتند. آغــاز بانکداری الکترونیکی را برابر بــا آغاز عملیات انتقال الکترونیکی پول میدانند .

عصر بانک؛امروزه اصطلاح بانکداری الکترونیک از هرگوشه و کنار کشور به گوش میرسد. برداشتهای مختلف و کاربردهای بسیار زیاد بانکداری الکترونیکی موجب شده تعریف یکسانی از آن وجود نداشته باشد،؛ اما بانکداری الکترونیکی را میتوان استفاده ازمجموعه سخت افزارها، نرم افزارها و زیرساختها به منظور ارائه خدمات بانکی به مشتریان در زمان کوتاه دانست. به عبارتی بانکداری الکترونیکی، علم ساخت ابزار و یا استفاده از ابزارهای موجود جهت ارائه سریع تر، راحت تر و ارزان تر خدمات بانکی در هر زمان و مکان است.

آشنایی با خوددریافت

آغــاز بانکــداری الکترونیکی در سال 1911

 

بانکها جزو اولین استفاده کنندگان از ابــزار الکترونیکــی در کســب و کار خود هســتند. آغــاز بانکداری الکترونیکی را برابر بــا آغاز عملیات انتقال الکترونیکی پول میدانند که برای نخستین بار در سال 1911 برای انتقال وجوه بین شعب بانکها توسط بانک فدرال رزرو (Reserve Federal) آمریکا انجام شد. بانکداری الکترونیکی نقش بســیار مهمی در توسعه تجارت و کسب و کار الکترونیکی دارد. درواقع اولین صنعتی که به الکترونیکی کردن ارتباطات بین بنگاهی و ارتباط خود با مشتریان اقدام کرد، صنعت بانکداری بوده است.امروزه بانکها در مقام تجارت الکترونیک مانند هر بنگاه دیگری که کالا و خدمات خود را به صورت الکترونیکی می فروشد، خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی در اختیار مشتریان خود قرار میدهند.

در این مطلب به اختصار به معرفی خوددریافت، به عنوان یکی از ابزارهای نوین بانکــداری الکترونیــک که با اقبال مشتریان  روبه رو شده است، میپردازیم.

 

خوددریافت  Cash Acceptor

 

دستگاه خود دریافت ، دستگاهی اختصاصی است که قابلیت دریافت اسکناس و سایر اسناد بانکی را دارد. نسل قبلی سیســتم های خود دریافت، وجه دریافتــی را به صــورت کاملاً محــدود از لحاظ حجمــی دریافت میکردند. در ضمــن واریز به صورت آنی انجــام نمی گرفــت، بلکه برای واریز، یک پاکت از دســتگاه به کاربر تحویل داده میشــد که بعد از قرار دادن وجــه داخــل آن و تحویل به خوددریافت، دســتگاه یک رســید تحویل کاربر میداد . این پاکت روز بعد توسط متصدی دستگاه، کنترل و بعد از صحت موجودی داخل پاکت با مبلغ اظهارشــده توسط مشتری به حســاب او منظور میشــد. نسل فعلی خودپردازهــا و خوددریافتها با داشتن حسگرهای پیشرفته، نظیر پذیرنده سند بانکی و تشخیص وجه نقد، ضمن کنترل تمــام برگهای اســکناس واریزی، اســکناسهای نامعتبــر و مخدوش را شناســایی و مرجوع میکنند و وجــه دریافتی را به طورآنی به حساب واریز میکنند. در نســلی جدیدتر از خوددریافت/ خودپردازها، آنها دارای ماژولی به نام  Recycler Banknote هستند که طی آن وجوه دریافتی از مشتریان دوباره در صف تحویل وجه به سایر مشتریان قرار داده میشــود. خصوصاً در نظام اِی اف سی اســتفاده از این مکانیسم کاربرد گسترده تری پیدا کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.