تنزیل اسناد صادراتی بانک توسعه صادرات چیست؟ ( + انواع آن )

به منظور تنزیل اسنادی صادراتی و استفاده از تسهیلات بانک در این بخش ارایه اسناد و مدارکی که مفاد آن حاکی از مطالبات ناشی از مهاملات تجاری باشد و همچنین پروانه صادراتی جهت انجام خرید دین ، الزامی می‌باشد.

عصر بانک؛ در صورتیکه صادرات از طریق اعتبار اسنادی گشایش شده ( دیداری و یا مدت دار ) ویا اسناد وصولی صادراتی ( برات ارزی ) به نفع اسناد معامله شده توسط بانک تنزیل و وجه آن به صادر کننده پرداخت خواهد شد.

 

اعتبار اسنادی صادراتی مدت دار

 

شرایط لازم

 

اعتبار اسنادی توسط یکی از بانکهای معتبر مورد قبول بانک، گشایش شده باشد.

سررسید پرداخت وجه اسناد حداکثر یک سال از تاریخ حمل و یا معامله اسناد باشد.

واریز وجه اسناد مورد معامله در سررسید مقرر توسط بانک کارگزار تایید شده و پیام کتبی بانک مذکور دریافت شده باشد.

حداکثر تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی بر اساس آیین نامه ها و مقررات جاری توسط بانک تعیین و تا 95% مبلغ اعتبار اسنادی قابل پرداخت می‌باشد.

مدت زمان قرار دادها ی تسهیلاتی بعد از صدور متناسب با سرسید دوره بازگشت ارز حاصل از صادرات کالای مربوط بوده و با توجه به نوع کالای صادر شده از یک سال بیشتر نخواهد بود.

تسهیلات در قالب عقد خرید دین پرداخت خواهد شد.

 

اعتبار اسنادی صادراتی دیداری

شرایط لازم

 

اعتبار اسنادی توسط یکی از بانکها ی معتبر مورد قبول این بانک، گشایش شده باشد.

مدت هر قرار داد با توجه به شرایط و مفاد اعتبارات اسنادی دیداری و حداکثر یک ماه می‌باشد.

( در صورتیکه ارز حاصل از اعتبار اسنادی زودتر از سررسید قرار داد وصول شود. قرار داد تسهیلاتی مربوطه از محل ارز و صولی تسویه خواهد شد.

حداکثر تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی بر اساس آیین نامه ها و مقررات جاری توسط بانک تعیین و تا 95% مبلغ اعتبار اسنادی قابل پرداخت می‌باشد.
تسهیلات در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت خواهد شد.

 

اسناد وصولی صادراتی مدت دار

 

شرایط لازم

 

اسناد وصولی توسط یکی از بانکها معتبر مورد قبول این بانک صادر و تایید شده باشد.

سررسید پرداخت وجه اسناد حداکثر یکسال از تاریخ حمل و یا معامله اسناد باشد.

اسناد وصولی صادراتی در هر مرحله بایستی از طریق سیستم بانکی معامله گردیده و بانک کارگزار خارجی کتباً مراتب قبولی آنها را به خریدار دین ( بانک توسعه صادرات ) اعلام و پرداخت ارزش آنها را ر سرسید مقرر تعهد نموده باشد.

حداکثر تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی بر اساس آیین نامه ها و مقررات جاری توسط بانک تعیین و تا 95% مبلغ اعتبار اسنادی قابل پرداخت می‌باشد.
تسهیلات در قالب عقد خرید دین پرداخت خواهد شد.

 

شرایط کلی

 

به منظور تنزیل اسنادی صادراتی و استفاده از تسهیلات بانک در این بخش ارایه اسناد و مدارکی که مفاد آن حاکی از مطالبات ناشی از مهاملات تجاری باشد و همچنین پروانه صادراتی جهت انجام خرید دین ، الزامی می‌باشد.

پروانه صادراتی ارایه شده که تسهیلات بر اساس آنها تصویب و پرداخت شده اند همراه با ارز حاصل از وصول وجه اعتبار اسنادی یا برات وصولی (درسر رسیدمقرر) به عنوان اسناد و مدارک انجام تعهد صادراتی، مورد قبول بانک خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.