مقایسه VTM با دیگر کانالهای ارائه خدمات بانکی

دسـتگاه VTM یـا شـعبه مجـازی امـکان انجـام بسـیاری از خدمـات بانکـی را بـدون نیـاز بـه حضـور فیزیکـی در شـعب بانکهـا و بـه صـورت 7 در 24 فراهـم مـی کنـد.

عصر بانک؛ دسـتگاه  Virtual Teller Machine ) VTM)   یـا شـعبه مجـازی  عـلاوه بـر خدمـات قابـل ارائـه توسـط خودپـرداز و کیوسـک بانکـی (مانـده گیـری، تغییـر رمـز، انتقـال وجـه و دریافـت وجـه و … ) امـکان انجـام عملیـات مربـوط بـه فعالیـت هـای بانکـی و تبـادلات مالـی وابسـته بـه شـعب ماننـد گشــایش حســاب، دریافــت کارت هدیــه، درخواســت صــدور دســته چـک، اســکن و یــا دریافــت ســایر اسـناد شـخصی مربـوط بـه عملیـات مذکـور را از راه دور و بـدون نیـاز بـه حضـور در شـعب بانکهـا بـه صـورت امـن و آسـان فراهـم مـی آورد.

 

مزایای استفاده از دستگاه VTM

امکان استفاده از بسیاری از سرویسهای قابل ارائه در شعب به صورت 7 در 24

راهکاری جهت رفع محدودیت مجوز تاسیس شعبه

امکان تسریع ارائه خدمات به مشتریان در شعب پرمراجعه با استفاده از VTM

امکان استفاده از خدمات دستگاه VTM در مکانهای دور از شعب بانکها و مناطق دور از مراکز استانها

کاهـش بـه کارگیـری نیـروی انسـانی در شـعب و همچنیـن کاسـتن هزینـه هـای اولیـه آمـاده سـازی و راه انـدازی شـعب

کاهش خطاهای انسانی به واسطه استفاده از سیستم در روالهای کاری

کاهش مراجعه مشتریان به شعب

امکان ارائه نوآوری و ارائه سرویسهای خاص به مشتریان ویژه

راهکاری برای سیار نمودن شعب

امکان استفاده از خدمات دستگاه VTM در محلهای پر مراجعه مانند فروشگاه ها، دانشگاه ها

امکان ارائه مشاوره های کارشناسی در سطوح مختلف به مشتریان

امکان ایجاد کنفرانس بین مشتری و مشاوران مختلف جهت یکپارچه سازی منابع

 

لیست سرویس های قابل ارائه توسط دستگاه VTM

خدمات ریالی

امکان گشایش حساب

انتقال وجوه میان سپرده های مشتریان بانک

انتقال وجه از طریق ساتنا (RTGS)

واریز مستقیم از طریق پایا

پرداخت وجه پکهای عهده حساب های مشتریان بانک   (ACH)

واگذاری و وصول چک های سایر بانکها

خدمات پشتیبانی حسابها

تغییر ویژگی های حساب

صدور صورتحساب مدنظر مشتری

امکان گشایش حساب

 

خدمات پشتیبانی

درخواست کارت نقدی (DEBIT)

درخواست و صدور و تغییر رمز اینترنت بانک و تلفن بانک

فروش کارت هدیه (Prepaid)

درخواست اشتراک سامانه پیام کوتاه بانکی

 

خدمات پشتیبانی ابزارهای الکترونیک ( تغییر پارامترها، مشخصات و مغایرتها )

خدمات اعتباری و سرویسهای ویژه

خدمات مشاوره و راهنمایی به مشتریان

احراز هویت درخواست تسهیلات و تکمیل مدارک اولیه

درخواست صدور گواهی تمکن مالی جهت صدور بیمه نامه

استفاده از اینترنت بانک

شارژ بلیت الکترونیک

 

 

Branch transformation

 

جهـت درک بهتـر مفهـوم Branch transformation بـه شـکل زیـر دقـت فرماییـد. تعـداد شـعب بانکـی کشـور امریـکا تـا سـالی کـه کانالهـای دیگـری وجـود نداشـته رو بـه رشـد بـوده اسـت امـا بعـد از گسـترش کانالهـای دیگـر تعـداد شـعب رو بـه کاهـش رفتـه اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه میـزان سـپرده هـا رو بـه افزایـش اسـت. ایـن امـر بـه معنـای اسـتفاده رو بـه رشـد مشـتریان از بانکهـا مـی باشـد امـا ایـن مشـتریان کانالهـای دیگـری بـه جـز شـعب را بـرای انجـام نیازهـای خـود ترجیـح مـی دهنـد.

شــکل زیــر نشــان دهنــده پیــش بینــی اســتفاده از کانالهــای بانکــی طــی 2014-2015 مــی باشــد. همانطــور کــه مشـاهده مـی گـردد بـا رشـد جمعیـت و صنعـت بانکـداری رشـد کمـی در تمامـی کانالهـا دیـده مـی گـردد امـا ایـن رشـد در شـعبه بـا سـرعت بسـیار کمتـری محقـق مـی گـردد.

بررسـی هـای ایـن قسـمت مفهـوم Branch transformation و آنچـه در صنعـت بانکـداری در حـال وقـوع اسـت را نشـان داد.

توسن تکنو پیشگام در تحول شعب بانکی ایران(Branch transformation)

اولین دسـتگاه VTM در ایران در پارک آب وآتش توسـط بانک شـهر و شـرکت توسـن تکنو راه اندازی شـده اسـت. ایـن دسـتگاه در ابتـدای امـر قـادر بـه ارائـه 13 خدمـت الکترونیکـی از قبیل پاسـخگویی به مشـتریان بانک شـهر و شـهرداریها به صـورت آنلایـن، صـدور آنـی کارت هدیه، واریـز وجـه نقد و ارتباط مسـتمر مشـتریان با کارشناسـان بانـک بـوده اسـت و طبـق وعـده مدیـران پـس از اخـذ مجوزهـای لازم خدمـات دیگـر نیـز در دسـتور کار ایـن کیوسـک قـرار گرفت.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.