بیت کوین و خلقت اسرار آمیزش به زبان ساده

امــروزه از بیت کوین می تــوان برای خریــد و فروش برخی اقــلام به صورت آنلاین اســتفاده کــرد. برای به دســت آوردن بیت کوین، شــرکت در لاتاری آن کار عاقلانه ای نیســت زیرا هر چه تعداد کاربران شرکت کننده بیشــتر باشد شانس برنده شدن کاهش می یابد و نیاز به ابرکامپوترهای پر ســرعت است تا بتوان لاتاری را برد.

عصر بانک؛*حمیدرضا معیر؛ بیت کوین نوعی واحد پول دیجیتال و در واقع واحد پول رایج در شبکه است. این پدیده اولین بار در فوریه سال2009 ، با انتشار مقاله ای توســط برنامه نویس ژاپنی به نام ساتوشــی ناکاموتو به دنیا معرفی شــد.

بیت کوین و خلقت اسرار آمیزش به زبان ساده

این برنامه نویس مرموز که تا کنون هیچ گونه اطلاعات شخصی از خود در دسترس قرار نداده در وب سایت P2P   Foundation برای اولین بار از پول دیجیتال حرف زد و نوشت.

بیت کوین چگونه تولید می شود؟

اختراع ناکاموتو به طور نرم افزاری کنترل می شود و در طول   20 ســال آینده، 21 میلیون بیت کوین تولید خواهد کرد، به این صورت که هر ده دقیقه یک بار ســکه ها از طریق مکانیزمی  شبیه به لاتاری به بازار عرضه می شوند. کسانی که به دنبال این سکه ها هستند، بارها و بارها در این لاتاری شرکت می کنند و سریع ترین کامپیوتر بیشــترین پول را خواهد برد و ســایرین هم به نســبت سرعت خود سهمی خواهند داشت. فرآیند تولید و توزیع بیت کوین به Bitcoin Mining معــروف اســت و از نرم افزاری به اسم Bitcoin Miner جهت شــرکت در این شــبه لاتاری اســتفاده می شــود. برای شروع شــرکت در این فرآیند ابتدا باید یک کیف  پول برای بیت کوین های خود داشــته باشــید اگرچه این واحد پولی مجازی است، اما شما به جایی برای نگه داری آن نیاز دارید.

 

می توانید با مراجعه به وب ســایت بیت کوین برای سیســتم عامل خود نســخه مناســب بیت کوین را دانلود کنید. شــما ابتدا باید شــماره حساب داشته باشید و این برنامه به شما شماره حساب یا Bitcoin Address را می دهد.

 

حال این سوال پیش می آید که عمل کاوش چیست و نقش آن در فرآیند ایجاد بیت کوین ها چیســت؟ در واقع هر بیت کوین به جای این که توســط بانک مرکزی ایجاد شــود، توسط عده ای معدنچی ایجاد می شــود که در یک شــبکه غیر متمرکز بر سر یافتن جواب یک مســاله یا در حقیقت یک Hash پیچیده با هم رقابــت می کنند. اولین کســی که بتواند هر مســاله را حل کند، مالک آن مســاله و حل آن، که یک بیت کوین است می شود. حل هر مساله و اعلام عمومی آن، به معنای اعلام عمومی شروع مساله بعد اســت و کامپیوترهایــی که حل مســاله را دریافت کرده اند، می توانند شــروع به حل مساله بعدی بر ســر تصاحب بیت کوین جدید کنند. بیت کوین به گونه ای طراحی شــده است که مشکل چاپ بی پشتوانه پول توسط دولت ها را حل کند.

 

پیچیدگی مسائل بــه صورتی تغییر می کند  که میزان بیت کوین ها به طور مداوم به گونه ای کاهش یابد که هر چهار سال یک بار میزان بیت کوین های جدید نصف شــود، بدین صورت تعداد بیت کوین ها تا سال 2140 در مرز 21 میلیون ثابت خواهد شد .

هر کســی قادر به خرید بیت کوین است. قیمت بیت کوین در ابتدا کمتر از یک پنی بود، اما کم کم با پذیرش آن در پایان ســال 2010 افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در ژانویه ســال 2011 هر بیت کوین ارزشی بیش از 29 دلار داشت. البته این روند ادامه پیدا نکرد و در سپتامبر همان سال به 15 دلار سقوط کرد.

 

با این وجود هــم چنان حدود 7 میلیون بیت کویــن در گردش بود، که با این حساب ساتوشی ناکاموتو35 میلیون دلار دارایی تولید کرده بود.

 

ویژگی ها

به طور کلی نرم افزار بیت کوین قابلیت های قابل توجهی مانند تراکنش های بی واسطه به هر نقطه ای از جهان و نداشتن کارمزد یا بسیار کم بودن آن برای این تراکنش ها را داراست. از دیگر خصوصیات نرم افزار این است که مردم می توانند بدون هیچ واسطه ای انتقالات مالی انجام دهند، به علاوه هیچ کس خارج از سیستم قادر به تولید پول بیشــتری نیست. بانک های مرکزی و دولت ها نقشی در تولید بیت کوین ندارند. در بیت کوین همه چیز بر پایه رمزنگاری اســت نه بر پایه اعتماد.

 

بانک هــا همواره بر تبادل الکترونیکــی مالی نظارت دارند، تا کســی نتواند یک پول را دو بار خرج کند! درباره پول نقد چنین مســاله ای مطرح نیست زیرا نمی توان یک اسکناس را همزمان به دو نفر داد، اما در مورد پول دیجیتال همواره این خطر وجود دارد که یک پول چند بار خرج شــود. ناکاموتو راه حل هوشمندانه ای با اســتفاده از روش رمزنگاری ارائه کرد. نرم افزار بیت کوین تمام تبــادلات مالی را رمزنگاری می کنــد. در این مبادلات نام طرفین مبادله محفوظ است اما همه می توانند انتقال پول را مشاهده کنند بنابراین نرم افزار اجازه نمی دهد یک پول دو بار خرج شــود.  یک زنجیره بلاک چینی، محلی برای ثبت تراکنش های عمومی است که به اشــتراک گذاشته شده است و کل شــبکه بیت کوین را شامل می شــود. همــه تراکنش های تایید شــده در ایــن زنجیره ثبت می شــوند. به این ترتیب می توان در تراکنش های جدید بررســی کرد که بیت کوین هایی که خرج می شــوند متعلق به فرســتنده هستند یا خیر.

امنیت

در مورد بحث امنیت در بیت کوین می توان آن را نرم افزاری با امنیت بالا دانســت. دن کامینسکی، پژوهشگر معروف در زمینه امنیــت اینترنت می گوید:ابتدا که نرم افزار بیت کوین را بررســی کردم، مطمئن بودم که می توانم سیســتم امنیتی آن را بشــکنم و بیت کوین را هک کنم. مــن باگ های زیادی در بیت کوین پیدا کردم اما هر بار که می خواســتم از یکــی از آنها برای هک کردن اســتفاده کنم بلافاصله خط دیگــری از برنامه را می دیدم که این اشــتباهات را اصلاح کرده اســت. من9  راه مختلف برای نفوذ به بیت کوین یافتم اما هر بار سیستم حمله را دفع کرد.

 

لایت کوین چیست؟

 

لایت کوین هم نوعی ارز مجازی تقریبا شــناخته شده است که تولید آن بســیار راحت می باشــد و همچنین مقدار بیشتری از آن در بــازار وجود دارد. اگر بیت کویــن را طلا در نظر بگیریم می توانیــم به لایت کوین لقب نقــره را بدهیم. در واقع، زمانی که تولیــد بیت کوین در مقدار 21 میلیون متوقف شود 84 میلیون لایت کوین تولید خواهد شد . ارزش هر لایت کوین طی چند هفته از 9 دلار به 48 دلار آمریکا رسید.

 

تجارت بیت کوینی

امــروزه از بیت کوین می تــوان برای خریــد و فروش برخی اقــلام به صورت آنلاین اســتفاده کــرد. برای به دســت آوردن بیت کوین، شــرکت در لاتاری آن کار عاقلانه ای نیســت زیرا هر چه تعداد کاربران شرکت کننده بیشــتر باشد شانس برنده شدن کاهش می یابد و نیاز به ابرکامپوترهای پر ســرعت است تا بتوان لاتاری را برد. با این حساب در ابتدا که شرکت کنندگان کم بودند امکان برنده شــدن بیشتر بود، اما هم اکنون باز کردن حساب در وب ســایت های صرافی آنلاین بیت کوین عاقلانه ترین راه برای به دســت آوردن آن به نظر می رســد. بیت کوین می تواند مثل پول یا ســرمایه باشد، می توان در ازای آن کالا دریافت کرد یا می توان مانند اوراق بهادار یا ســهام به آن نگریست به هر نحو این پدیده این روزها بازار داغی در بین مردم برای خود دست و پا کرده است. برای اســتفاده از واحــد پولی بیت کویــن از آن جا که هیچ پشتوانه ای مثل طلا یا دولت ها ندارد، باید به آن اعتماد کرد. یعنی فرض کنیم بیت کوین هرگز هک نخواهد شــد و ناکاموتو پول ها را بالا نخواهد کشــید. بعد از این که این اعتماد شکل گرفت قیمت واقعی بیت کوین از عواملی چون تعداد بازرگانانی که از آن استفاده می کننــد و تخمین های احتمالی یا این کــه دولت ناگهان آن را غیرقانونی اعلام کند تاثیر خواهد پذیرفت. از جمله دلایل افزایش چشم گیر قیمت بیت کوین افزایش محبوبیت آن در کشور چین و بالا رفتن مبادلات آن بوده است.

*کارشناس اعتبارات بانک خاورمیانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.