میانگین تسهیلات پرداختی در سال 95

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تسهیلات پرداختی در یازده ماه نخست سال‌جاری به 6/ 477 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد رشد کرده است.

عصر بانک؛بر اساس آمارهای منتشرشده بانک‌ها تعداد کل تسهیلات در این مدت، به حدود 8 میلیون فقره می‌رسد که متوسط هر وام اعطایی حدود 60 میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود. تمرکز اصلی وام‌های اعطایی از سوی شبکه بانکی کشور بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده که با هدف حفظ وضع موجودپرداخت شده است.

 

گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماه‌ سال 95 به بخش‌های اقتصادی به نسبت دوره مشابه سال قبل 1/ 37 درصد رشد داشته است. تمرکز اصلی هدف بانک مرکزی در بخش سرمایه در گردش بوده است، به‌خصوص در بخش صنعت که سهم تسهیلات در سرمایه در گردش 82 درصد تسهیلات این بخش را تشکیل می‌دهد.به گزارش آمارهای بانک مرکزی، براساس گزارش‌های منتشر شده، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماه‌ سال 94 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2/ 348 هزار میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال 95، با رشد 3/ 129 هزار میلیارد تومان به رقم 6/ 477 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش منتشر شده، تعداد تسهیلات داده شده در 11 ماه نخست سال‌جاری، حدود 8میلیون فقره بوده است که با تقسیم 6/ 477هزار میلیارد تومان به این تعداد می‌توان محاسبه کرد که به‌طور میانگین هر تسهیلات معادل 60میلیون تومان ارزش داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش صنعت و معدن به هر فقره تسهیلات به‌طور میانگین 479 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در مقابل در بخش کشاورزی به هر فقره تسهیلات به‌طور میانگین 26 میلیون تومان پرداخت شده که کمترین میزان متوسط پرداختی بوده است. به بیان دیگر، وام‌های بخش صنعت ارزش بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشتند که با توجه به سازوکار بخش صنعت این روند طبیعی است.

 

هدف‌گذاری برای تامین سرمایه در گردش

 

بانک مرکزی در یک جدول آمار مربوط به اهداف تسهیلات‌دهی را مشخص کرده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بیشترین سهم در تسهیلات کل را سهم تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش و کمترین سهم را تسهیلات پرداختی در قالب تعمیر به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال‌جاری 1/ 304 هزار میلیارد تومان معادل 7/ 63 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8/ 83 هزار میلیارد تومان معادل 1/ 38 درصد افزایش داشته است. میزان رشد تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در راستای سیاست‌های اقتصادی تحریک تقاضای بانک مرکزی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش صنایع بوده است. روندی که باعث شده رشد برخی بخش‌ها مانند صنعت و کشاورزی در 9ماه نخست سال‌جاری مثبت شود.

 

نحوه هدف‌گذاری تسهیلات در بخش‌ها

 

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب تعمیر نیز در 11 ماه منتهی به دی‌ماه سال‌جاری معادل 8 هزار میلیارد تومان بوده است که سهمی حدود 7/ 1 درصدی در تسهیلات داشته و نسبت به سال گذشته رشد 2/ 31 درصدی را ثبت کرده است. علاوه‌بر این، سهم تسهیلات پرداختی در قالب توسعه در تمام بخش‌های اقتصادی طی 11ماه منتهی به سال 95، رقمی معادل 8/ 19 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 1/ 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. تسهیلات پرداخت شده در قالب خرید مسکن نیز در 11 ماه نخست سال‌جاری حدود 2/ 19 هزار میلیارد تومان بوده که سهمی 4 درصدی نسبت به کل تسهیلات پرداخت شده داشته است. هرچند این میزان تسهیلات در 11 ماه‌سال گذشته حدود 7/ 16 هزار میلیارد تومان بوده و در مدت مشابه سال‌جاری حدود 6/ 14 درصد رشد داشته است. مقایسه تسهیلات پرداختی طی 11 ماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در قالب «سایر» به نسبت سال گذشته رشدی حدود 5/ 60 درصد داشته است. براساس این گزارش، میزان تسهیلات پرداخت شده در قالب سایر در سال 95، حدود 3/ 34 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 2/ 7 درصدی در کل تسهیلات پرداختی سال‌جاری را داشته و به نسبت سال قبل حدود 9/ 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تسهیلات پرداخت شده در قالب خرید کالای شخصی منتهی به دی‌ماه سال‌جاری نیز حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده که در مدت مورد بررسی حدود 41 درصد رشد داشته است. تسهیلات پرداخت شده در این قالب سهمی حدود 4/ 9 درصد از کل تسهیلات پرداختی در این 11ماهه داشته است.

 

ارزش متوسط هر وام

 

همچنین براساس این گزارش، میزان کل تسهیلات اختصاص داده شده به بخش کشاورزی در 11 ماه‌منتهی به سال 95، معادل 2/ 4 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است. این میزان تسهیلات حدود یک میلیون و 621 فقره بوده است. به این ترتیب به‌طور میانگین در این بخش هر تسهیلات حدود 26 میلیون تومان بوده است. همچنین، از این میزان تسهیلات 9/ 72 درصد معادل 4/ 30 هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه در گردش و 1/ 6 درصد آن به توسعه اختصاص دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم تسهیلات در تامین سرمایه در گردش در سال 95 به نسبت سال 94 در بخش کشاورزی 45 درصد افزایش داشته است. در 11 ماه نخست سال 95، میزان تسهیلات داده شده به بخش صنعت و معدن معادل 6/ 139 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است. همچنین از 6/ 139 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 8/ 81 درصد آن (مبلغ 2/ 114هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. علاوه‌بر این، تعداد 291 هزار و 304 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 479 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در بخش خدمات نیز حدود 7/ 187 هزار میلیارد تومان به تعداد 4 میلیون فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 47 میلیون تومان پرداخت شده است. در این بخش حدود 6/ 101 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات تامین سرمایه در گردش و حدود 3/ 35 هزار میلیارد تومان آن در قالب خرید کالای شخصی پرداخت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان کل تسهیلات پرداختی در این صنعت به نسبت 11 ماه نخست سال گذشته، حدود 41 درصد رشد داشته است.آمارهای این گزارش نشان می‌دهد در بخش متفرقه 320 میلیارد تومان تسهیلات به حدود 1835 فقره تخصیص یافته که به‌طور میانگین به هر فقره حدود 174میلیون تومان تسهیلات داده شده است. این مبلغ در مقایسه با 11 ماه سال 94 حدود 5/ 60 درصد رشد داشته است. در صنعت مسکن وساختمان در مدت 11 ماه نخست سال‌جاری حدود 7/ 43 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که از این میزان 2/ 12 هزار میلیارد، معادل 28 درصد، در قالب تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. کل تسهیلات داده شده در بخش مسکن و ساختمان به نسبت سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته است و در سال‌جاری به‌طور میانگین به هر فقره تسهیلات حدود 5/ 43 میلیون تومان تسهیلات داده شده است.

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.