مرور برچسب

اموال مازاد بانک‌

میزان اموال مازاد بانک‌ها اعلام شد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: ارزش سهام بانک‌ها بین ۲۰۰ هزار میلیارد الی ۲۴۰ هزار میلیارد است که حدود ۴۰ هزار میلیارد آن سهام بانکی است و مابقی غیربانکی است که باید واگذار شود. اموال مازاد هم حدود ۳۰ هزار میلیارد است.

بانک‌ها با وجود شرکت‌های زیان‌ده در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها با وجود شرکت‌های زیان‌ده که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.

مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها نایستند، برکنار می‌شوند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها نایستند، برکنار می‌شوند.