مرور برچسب

سوئیچ

همه چیز درباره اتصال بانک ها به یکدیگر / سوئیچ واسط چگونه کار می کند ؟

هربانکی که بخواهد از ترمینال ها و کارت های بانک های دیگر استفاده کند ،با بانک مرکزی طرف قرارداد شده و یک سوئیچ به عنوان Master Interchange ،وظیفه ترجمه پروتکل های بانک مزبور را به پروتکل اعلامی بانک مرکزی بر عهده خواهد داشت .