چند درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون در حوزه صنعت بوده است؟

آمار تسهیلاتی بانک توسعه تعاون نشان دهنده این است که بخش صنعت در سبد تسهیلاتی بانک سهم 54 درصدی دارد.

بانک توسعه تعاون در سال گذشته 263 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که 54 درصد این تسهیلات در حوزه صنعت بوده است. که میزان این تسهیلات 144 هزار میلیارد می باشد.

تسهیلات بانک توسعه تعاون در حوزه صنعت

صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد کشورها ایفا می کنند و صاحبان صنایع ضمن هم افزایی متقابل و پوشش نیازهای داخل کشور، مزیت های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می کنند.

تعاون نیز به عنوان یک فرابخش، دربرگیرنده بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنایع گوناگون است و تشکل ها و اتحادیه های تعاونی نیز در رسته های متعدد صنعتی حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 حضور داشته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات اشتغال زایی پرداخت نموده است، پیش از این نیز طی سال های 97 تا 99 ، عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی بر عهده بانک توسعه تعاون بوده است.

بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، قانون رفع موانع تولید، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ماده 52 و ماده 56 نیز ایفا کننده نقش عاملیتی بوده و تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده داشته است.

منبع بانک توسعه تعاون
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.