وضعیت برتر به پرداخت ملت بین شرکت‌های پرداخت در مردادماه

شرکت به پرداخت ملت همیشه جزء شرکت‌های برتر پرداخت ایرانی بوده است. در آخرین گزارش شاپرک که مربوط به مرداد 1401 است، این شرکت همچنان جزء شرکت‌های برتر است. ما در ادامه وضعیت به پرداخت ملت را بین شرکت‌های پرداخت در مردادماه بررسی می‌کنیم.

در مولفه سهم مبلغی همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 54/19 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان “- دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 09/1 درصد گزارش می‌شود.

همچنین شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 83/49 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 15/18 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در مرداد ماه از بازار مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب با ارقامی معادل 01/27 و 13/52 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است.

در این ماه شرکت “به پرداخت ملت” با کسب 61/29 درصد از سهم بازار تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می‌دهد.

همچنین سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار سرویسهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی تیر و مرداد مبین آن است که در مرداد ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 61/19 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده‌ی سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می گردد.

همچنین در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ مرداد ماه نیز همین شرکت با سهم مبلغی 21/15 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی نیز شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 64/94 درصد در اختیار دارد.

شرکت “به پرداخت ملت” با 57/60 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را نیز در دست دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.