جایگاه به پرداخت ملت در گزارش تیرماه شاپرک

اخیراً گزارش تیرماه شاپرک منتشر شده است. در این گزارش مثل همیشه شرکت به پرداخت ملت جزء شرکت‌های برتر پرداخت قرار دارد.

این شرکت که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت است ارائه دهنده سرویس‌های متنوع پرداخت الکترونیکی از جمله درگاه پرداخت موبایلی، پرداخت اینترنتی و کارتخوان‌های فروشگاهی است. ما در ادامه، وضعیت به پرداخت ملت را بین شرکت‌های پرداخت در تیرماه بررسی می‌کنیم.

در مولفه ی سهم مبلغی همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 57/19 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان “- دومین شرکت بازار- با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 04/1 درصد گزارش می‌شود.

شرکت “به پرداخت ملت” همچنین با پوشش 64/49 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

شرکت “به پرداخت ملت” با رقم 35/1 درصد افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز نشان می دهد.

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18/18 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در تیر ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 08/28 و 72/51 درصدی دارای بالاترین سهم می باشد.

همچنین شرکت “به پرداخت ملت” و “پرداخت الکترونیک سامان” به صورت مشترک به ترتیب با80 /10 درصد افزایش و 80/10 کاهش بیشترین اختلاف سهم در مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را داشته اند. شرکت “به پرداخت ملت” در ابزار پذیرش اینترنتی نیز با کاهش 61/2 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

شرکت “به پرداخت ملت” در حوزه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با در اختیار داشتن 55/29 درصد از بازار تراکنش‌های فوق، بیشترین سهم را دارد.

سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار سرویس‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی خرداد و تیر 1401 نیز مبین آن است که در تیر ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 62/19 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می گردد.

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 228/0 درصد در شرکت “به پرداخت ملت” رخ داده است.

شرکت “به پرداخت ملت” همچنین با 73/59 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.