تعاریف اولیه حسابداری به شکل ساده

برای شروع حسابداری عملی دانستن تعدادی تعاریف و اصطلاحات ضروری به نظر میرسد به همین خاطر تعاریف اولیه حسابداری به شکلی ساده در زیر برای شما ارائه شده است:

تعاریف اولیه حسابداری به شکل ساده:

 

دفتر روزنامه : تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع رویداد در این دفتر به شکل خاصی که بعداً خدمتتان خواهم گفت ثبت می شوند.

دفتر کل : معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته ای یک بار به دفتر کل منتقل می شوند.

حساب : به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارائی خاص یا یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یک دوره زمانی معمولاً یک سال رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.

حساب به شکلT  : معمولا برای خلاصه کردن یک حساب از شکل T استفاده می شود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار می گویند.

بدهکار : سمت راست هر حساب را بدهکار یا گیرنده انتفاع می گویند.

 

بستانکار : سمت چپ هر حساب را بستانکار یا دهنده انتفاع می گویند.

دارایی : شامل منابع اقتصادی واحد تجاری هستند که انتظار میرود در آینده منافعی برای مالک یا مالکان آن داشته باشد.

بدهی : به حقوق (جمع حق) مالی اشخاص غیر از مالکان نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی می گویند.

سرمایه : حق یا ادعای مالک یا مالکان نسبت به دارائی های یک واحد تجاری را می گویند.

سال مالی : در حسابداری معمولاً یک سال شمسی را بعنوان سال مالی انتخاب میکنند ولی گاهی از دوره های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نیز استفاده می شود که به آن ها دوره مالی می گویند.

معادله حسابداری : دارائی = بدهی + سرمایه (راجع به این معادله صحبت خواهم کرد)

ثبت : عبارت است از نگارش حسابداری یک رویداد مالی در حساب های مربوطه به شکلی خاص.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.