همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، هماهنگی قوانین داخلی و بین‌المللی

بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.