از دیجی پی تا جاده و امضانو تکنوتجارت در الکامپ

"دیجی پی" به همراه سامانه هوشــمند حمل بار "جاده " و سامانه امضای دیجیتال "امضا نو"  تکنوتجارت در نمایشگاه الکامپ حضوری فعال دارند.   

دیجی پی که به عنوان یک فین تک و لندتک،  خدمات و ســرویس های مالــی را به افراد ارائه می کند، با حضور در نمایشگاه الکامپ، امکانات مختلف خود دراین حوزه را به نمایش گذاشت.

در بخش لند تک دیجی پی، خدمات خرید اقساطی از سوی برخی پذیرنده ها از جمله دیجی کالا ارائه می شود و مردم می توانند هزینه خریدشان را قسطی پرداخت کنند. به عبارتی استفاده کنندگان از دیجی پی از آن اعتبار می گیرند و می توانند روی پذیرنده هایی مثل دیجی کالا، سفر مارکت و … خرید اعتباری کنند.

دیجی پی همچنین در زمینه اعطــای اعتبار به کارکنان ســازمان ها چه در قالب BNPL اول بخر و بعــدا پرداخت کن و چه سرویس خرید اقســاطی فعال است.

دیجی پی در نمایشگاه الکامپ نیز مراحل اعتبارسنجی و اعطای اعتبار به کاربرانی که برای بازدید از نمایشگاه آمدند و به هر دلیل می خواهند از این خرید اعتباری و اقســاطی بهره ببرند را انجام میدهد.

 شتاب “جاده” در الکامپ

ســامانه هوشــمند حمل بار “جاده ” تکنوتجارت در نمایشگاه الکامپ حضور فعال دارد.

جاده” برای هرسه بازیگر اصلی حمل و نقل یعنی راننده ماشین های ســنگین، شــرکت های حمل و نقل و صاحبین کالا، ارائه خدمت کرده و محصول جداگانه دارد.

جاده تاکنون درعرصه حمل بارسه اپلیکیشن عرضه کرده است.

محصول اول، “جاده رانندگان” است  که در آن رانندگان سراسر کشورو رانندگان حمل باری بین شهری سراسر کشوردر این زیرســاخت عضویت دارند و در حمل بار بین شهری فعالیت می کنند. همچنین بیش از ده ها هزار نفر از فعالان  حوزه حمل بارهم در ســامانه “جاده باربری” عضویت دارند، این زیرساخت، ارتباط بین صاحب بار و راننده را فراهم می کند تا به ســرعت بخشی انتقال و حمل بار بین مبدا تا مقصد کمک کند.

ســامانه دیگر جاده، محصول “جاده لجســتیک” است که مدیریت بار بین مبدا تا مقصــد بار (صاحب بار تا گیرنده بار) را برعهده می گیرد و به عبارتی صفر تا صد حمل باررا برعهده داریم. دراین محصــول، صاحب بار از طریق اپلیکیشن مذکور بار خود را ثبت می کند و از زمان ثبت، صفر تا صد حمل بار از قبیل تخصیص باربری، تخصیص راننده، حمــل بار تا مقصد و در نهایت تحویل بار برعهده این سامانه قرار می گیرد. صاحب بار از ابتدا تا انتها مســیر حرکت خودرو ووضعیــت حمل بار خودش را مــی بیند و در نهایت بار به مقصد رسیده و تحویل داده می شود و کد تحویل ارسال خواهد شد.

 امضا نو در الکامپ

ســامانه “امضا نو”  تکنو تجارت با حضور در نمایشگاه الکامپ به توضیح امکانات خود درعرصه امضای دیجیتال پرداخت.

ســامانه امضا نو یک سامانه هوشمند جامع قراردادهای دیجیتال است که در حوزه هوشمند ســازی قراردادها فعالیت می کند وبدین ترتیب قراردادهایی که همه به صورت فیزیکی منعقد می شوند اینباردر بســتر دیجیتال هوشمند خواهند شد. از سویی از طریق این سامانه اطلاعاتی که قرار اســت تکمیل شود از بخش های مختلف فراخوانی شده و داخل یک ســند قرار می گیرد و براساس احراز هویت هایی که انجام می شــود، تمامی اطلاعات خواسته شده تکمیل می شود. در کنار این امر با امضا نو شــما می توانید قراردادهای خودتان را به صورت کامل، دیجیتالی امضا کنید.

دربســتر امضا نو ماژول هایی فراهم شــده که شما بتوانید ســامانه جامع و بی نقصی داشــته باشید. ازاین بسترمی توان قراردادها را در کســری از ثانیه برای 20 هزار نفر ارســال کرد همچنین  امکان این موضوع وجود دارد کــه بتوانید قراردادها را سفارشی ســازی کنید آن ها را دســته بندی کرده و یک آرشیو الکترونیکی در بســتر حقوقی داشته باشید و در نهایت قادرید یک چرخش کار سازمانی برای خودتان تعریف کنید، امضا نو به سازمان ها کمک می کند که از یک صورتحســاب ســاده تا قراردادهای مهم و تجاری را در این بستر امضا کنند. در حال حاضــر بانک تجارت برای قراردادهای تســهیلات، مرابحه، قراردادهی وام ازدواج، از “امضا نو” استفاده می کند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.