ویژگی صندوق‌ فروشــگاهی هوشمند اندرویدی سریE شاپ

یکپارچگــی در ســخت افزار  یکــی از مزایــای صندوق‌هــای فروشــگاهی هوشــمند شاپ اســت کــه صنــدوق فروشــگاهی، دســتگاه کارتخوان بانکی و پرینتــر  را بــه صــورت واحــد ارائــه می دهــد و دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از پایانه‌هــای پرداخــت رومیــزی و پرینترهــای جاگیــر نیســت.

صندوق‌هــای فروشــگاهی ســری Eشــاپ، قابلیــت اتصــال بــه فیــش پرینتــر، دســتگاه کارت خــوان بانکــیPOS و امــکان اتصــال بــه اینترنــت از طریــقWIFI کابــلLANو LTEرا دارنــد. راهــکار شــاپ بــه گونــه‌ای طراحــی شــده اســت کــه امــکان ذخیره ســازی اطلاعــات فروشــگاه در فضــای ابــری اختصاصــی بــا ســطوح دسترســی مختلــف را فراهــم مــی‌آورد. از ایــن طریــق، امــکان مدیریــت رســتوران در هــر زمــان و مــکان، گزارش گیــری فــروش و تحلیــل روی آمارهــای عملکــردی آن میســر می‌شــود. همچنیــن یکپارچگــی در ســخت افزار هــم یکــی از مزایــای صندوق‌هــای فروشــگاهی هوشــمند اســت کــه صنــدوق فروشــگاهی، دســتگاه کارتخوان بانکی و پرینتــر  را بــه صــورت واحــد ارائــه می دهــد.

دستگاه E800

کاربــری دســتگاه E800  بــا سیســتم عامــل اندرویــد، قابلیــت اتصــال بــهWIFI، صفحــه نمایــش لمســی بــزرگ و تنظیــم خــودکار نــور صفحــه نمایشــگر بــر اســاس نــور محیــط، بســیار آســان اســت طراحــی بــه روز، اشــغال فضــای کــم و برقــراری ارتبــاط بی نظیــر بــا مشــتری، از ویژگی‌هــای برجســته ایــن دســتگاه هســتند.

بــا صنــدوق فروشــگاهی هوشــمند اندرویــدی E800 دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از پایانه‌هــای پرداخــت رومیــزی و پرینترهــای جاگیــر نیســت. از دیگــر خصوصیــات ایــن صنــدوق فروشــگاهی می‌تــوان بــه عــدم نیــاز بــه ســرور بابــت ذخیــره اطلاعــات نــام بــرد کــه عــلاوه بــر صرفه جویــی در هزینه‌هــا، امــکان ذخیــره اطلاعــات در بســتری امــن و دسترســی بــه اطلاعــات از هــر مــکان و زمــان را در بســتر رایانــش ابــری محیا می‌کند.

شاپ1

ویژگی ها

صندوق یکپارچه با کارت خوان بانکی و پرینتر فروشگاهی

نرم افزار فروش و مدیریت کسب و کار

امکان بروزرسانی نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه به صورت خودکار و با زمانبندی مشخص

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید ۶

مجهز به دو تبلت اندرویدی برای فروشنده (صفحه نمایش 15.6 اینچی ) و مشتری (صفحه نمایش ۸ اینچی )

دوربین ۵ مگاپیکسل برای اسکن بارکد وQR code

امکان پرداخت نقدی با کارت بانکی و از طریق QR code

دارای گواهینامه امنیت جهانیPCI PTS 5X

پشتیبانی ازLTE، وایفای بلوتوث، کابل LAN

دارای پرینتر حرارتی با سرعت بالا

قابلیت اتصال آسان به دیگر پرینتر های فروشگاهی دارای دو اسپیکر( بلندگو)

پورت های خروجی جهت اتصال بارکد اسکنر و…

باتری ۲۶۰۰ میلی آمپر

پردازنده ،8GHZ   QUAD-CORE CORTEX

مشخصات دستگاه کارتخوان بانکیQ20:پشتیبانی از کارت‌های بانکی مگنتی،contactless، NFC صفحه نمایشگر4.3 اینچی لمسی و رنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.