مرور برچسب

شرکت ملی انفورماتیک

ضرورت افزایش نقش شرکت ملی انفورماتیک در فرایند تحول دیجیتالی بانکداری کشور

تمرکز بر سهولت و سرعت بیشتر استفاده از نوآوری‌ها در صنعت بانکی کشور و ایفای نقش پیونددهنده میان حاکمیت و بخش خصوصی در این حوزه، مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در شرکت ملی انفورماتیک دنبال خواهیم کرد.

شرکت ملی انفورماتیک به دنبال شفاف‌سازی نسبت حاکمیت و اجرا در نظام بانکی

رویکردهای شرکت ملی انفورماتیک که چند ماهی می‌شود شاهد بازگشت نمایندگانی از نسل اثرگذار مدیران بانکی در حوزه فناوری اطلاعات است، امیدواری‌ها را نسبت به تکمیل پروژه‌های مطالعاتی ناتمام در حوزه شفافیت نسبت حاکمیت و اجرا افزایش داده است.