مرور برچسب

فرابوم

آشنایی با فرابوم؛ جامع‌ ترین اکوسیستم نوآوری باز ایران

فرابوم، بزرگترین و جامع‌ترین اکوسیستم نوآوری باز ایران است که بالغ بر 200 سرویس از طریق پلتفرم بوم (اولین پلتفرم بانکداری باز مبتنی بر API ) در اختیار سرویس‌گیرندگان آن قرار گرفته است.